Η μελέτη αφορούσε την Πολεοδομικη, Οικονομική και  Περιβαλλοντική Ανασυγκρότηση, την διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των κτιριακών  στοιχείων και των εκτάσεων της  Παραλιμένιας Παλαιάς Βιομηχανικής περιοχής της Πόλης των Πατρών στην Ακτή Δυμαίων.

Στόχος ήταν η αναζήτηση των εναλλακτικών εφικτών χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, για την ολοκληρωμένη ανάπλαση και παραγωγική / περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της ιδιαίτερα κρίσιμης για την Πάτρα περιοχής στην Ακτή Δημαίων και η διερεύνηση των τύπων επενδυτικών  δυνατοτήτων.

Περιεχόμενο μελέτης

  • Καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η ενημέρωση των τοπογραφικών – κτηματολογικών διαγραμμάτων,
  • Επιχειρησιακή έρευνα, για τη διερεύνηση των επενδυτικών δυνατοτήτων, συνοδευόμενη από μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας, με προσδιορισμό των τομέων και των κλάδων προτεραιότητας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων, με προτάσεις για σχήματα διαχείρισης, διοίκησης και χρηματοοικονομικά και με τεκμηριωμένο πρόγραμμα δράσης, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών,
  • Πλήρης πολεοδομική μελέτη της περιοχής, με καθορισμό χρήσεων γης ανά οικοδομικό τετράγωνο και όρων και περιορισμών στη δόμηση και την κάλυψη, καθώς και με προτάσεις για την λειτουργική ένταξή της στο ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, αντιμετωπίζοντας και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές συνδέσεις. και
  • Ειδική αρχιτεκτονική προσέγγιση των κτιριακών συγκροτημάτων, με προτάσεις ανά βιομηχανοστάσιο για επανάχρηση μεμονωμένων κτιρίων και εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων, καθώς και με τεκμηριωμένες προτάσεις ανάπλασης των όψεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.

Αναθέτουσα αρχή ήταν ο Δήμος Πατρέων.