Αντικείμενο του έργου ήταν η Ανάπτυξη 41 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη 145 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων» το οποίο υλοποίησε το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Κατάρτισης) (νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)  και ουσιαστικά ήταν συνέχεια του πρώτου έργου ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».

Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη 145 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων» ήταν η Σύμπραξη μεταξύ των Φορέων ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ.

Το ΙΟΒΕ είχε τον συντονισμό και την ανάπτυξη των 41 από τα 145 επαγγελματικά περιγράμματα. Το ΙΟΒΕ ανέθεσε με σύμβαση, στην εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ, το ρόλο του Επιστημονικού Υπευθύνου (Project Manager) του έργου ανάπτυξης των 41 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, ο οποίος ανέλαβε την συνολική ευθύνη για τον συνολικό επιστημονικό συντονισμό των έργων και την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωσή τους.

Περιγραφή αντικειμένου έργου

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη επαγγελματικών Περιγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίηση τους στο πλαίσιο της Δια βίου Κατάρτισης.

Η Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων αποτελούσε τη συστηματοποιημένη ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων.

Το κάθε περίγραμμα το οποίο εκπονήθηκε περιλάμβανε την ανάπτυξη εξειδικευμένης Μελέτης με αντικείμενο τον προσδιορισμό και την αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση ενός προφίλ επαγγέλματος και ειδικότερα:

  • Ορισμό του επαγγέλματος / ειδικότητας με αντιστοίχιση με τα ισχύοντα Συστήματα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων και Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, την Αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος ή / και ειδικότητας, την Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης απασχόλησης. Τάσεις, προοπτικές κλπ.
  • Ανάλυση του επαγγέλματος / ειδικότητας – «προδιαγραφές» με  καταγραφή και προσδιορισμό των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που απαιτούνται στο πλαίσιο ενός επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας καθώς και τον προσδιορισμό των κριτηρίων επαγγελματικής ανταπόκρισης εκάστης επαγγελματικής λειτουργίας. 
  • Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος/ ειδικότητας.
  • Προτεινόμενες εκπαιδευτικές διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων.
  • Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων.

Μπορείτε να δείτε το σύνολο των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων στο site του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.