Το OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ανέθεσε και η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού αφενός για προγράμματα κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο και αφετέρου για HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR AN AGING WORKFORCE.

Το ψηφιακό αλληλεπιδραστικό υλικό είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στην εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργήθηκε για την υποστήριξη μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα από πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας, το ψηφιακό διαδραστικό υλικό αναπτύχθηκε  με βάση τις αρχές ευχρηστίας (όπως, εύκολη πλοήγηση, ανατροφοδότηση, καλή οργάνωση περιεχομένου), λαμβάνοντας  υπόψη τις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διαλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου με συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης ικανοποιείται με τη δημιουργία του υλικού συμβατού με το πρότυπο SCORM.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μια σειρά ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects – LOs), τα οποία περιλαμβάνουν αφηγηματικά στοιχεία και εικονικούς χαρακτήρες με στόχο την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων.

Συνοπτικά, ο σκοπός του έργου ήταν:

  1. Ο σχεδιασμός ενός εύχρηστου ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες ηλεκτρονικής μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων.
  2. Η ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις αρχές της επαναχρησιμοποίησης και της διαλειτουργικότητας.
  3. Η ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών μαθησιακών αντικείμενων (Learning Objects – LOs), προσβάσιμων από διαφορετικές συσκευές, που είναι συμβατά με πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
  4. Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού με στοιχεία αφήγησης, παραδειγμάτων, διαδραστικότητας και εικονικούς χαρακτήρες, ώστε να γίνεται πιο κατανοητό το περιεχόμενο και να κινητοποιούνται περισσότερο οι εκπαιδευόμενοι.