Η παρούσα αναπτυξιακή μελέτη στοχεύει να εξοπλίσει τον ΟΤΑ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα με γνώση για συστηματικές ρεαλιστικές επιδιώξεις και παρεμβάσεις προς αυτό το στόχο.

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής δημιουργίας του φράγματος (Μεσοχώρα και Αρματολικό) σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

  • Διευρευνήθηκαν οι επιπτώσεις στην πληθυσμιακή εξέλιξη, την απασχόληση, στις οικονομικές δραστηριότητες, στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
  • Έγινε ποσοτικοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε νέο στοιχείο και καθορισμός των μέγιστων δυνατοτήτων ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με το έργο.
  • Ενσωμάτωση νέων ευκαιριών ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής στην ισορροπημένη συνολική ανάπτυξη των οικισμών.
  • Αξιολογήθηκε η φέρουσα ικανότητα του χώρου με κριτήρια φυσικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τεχνικά.
  • Έγινε καθορισμός εναλλακτικών εκδοχών (σεναρίων) βαθμού αξιοποίησης των ευκαιριών και συνολικής ανάπτυξης των οικισμών, διαμόρφωση κοινωνικών, οικονομικών, χρηματοδοτικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων.
  • Έγινε πρόταση επικρατέστρερου σεναρίου ανάπτυξης της περιοχής.
  • Έγινε στοχοθέτηση με βάση το επικρατέστερο σενάριο με κριτήρια επίπτωσης σε πληθυσμό, τομείς παραγωγής, οικισμούς, περιβάλλον, κυκλοφοριακή και λοιπή τεχνική υποδομή,  κοινωνία, θέσεις απασχόλησης και εργασία τοπικού πληθυσμού, τουρισμό – πολιτισμό, πρωτογενείς δραστηριότητες, δραστηριότητες λοιπών τομέων, εισόδημα και δείκτες ευημερίας.
  • Προτάθηκε υλοποίηση επιλεγέντος σεναρίου με επισήμανση της γενικής επιδίωξης, επιμέρους στόχων και προτεινόμενων ενεργειών και αρμοδιοτήτων όπως: Διασφάλιση και ενίσχυση πρωτογενή τομέα και οργάνωση δευτερογενή τομέα / Ενεργοποίηση τριτογενή τομέα και ειδικότερα δραστηριοτήτων αναψυχής / Προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων / Προγράμματα ειδικών χρηματοδοτήσεων για τα έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα / Συμπληρωματικότητα χρήσεων γης / Αξιοποίηση οδικού δικτύου / Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και άξονες δράσης περιβαλλοντικής συμβατότητας στα πλαίσια των ισχυουσών θεσμικών ρυθμίσεων – Ανάδειξη τοπίου και φυσικής κληρονομιάς / Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Προτάθηκε Πρόγραμμα Δράσης (Ενέργειες, αρμοδιότητες, κόστος και χρηματοδότηση ανά αρμόδιο φορέα).
  • Έγινε Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων – Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (Geoportal)