Αντικείμενο της μελέτης ήταν η Μελέτη Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιο (Γ.Π.Σ) στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου & Αναθεώρηση του παλαιού με την οποία έγινε μια συνολική αναθεώρηση του ΓΠΣ/1988 του Δήμου Ζωγράφου, στο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά το 1988 και των εκτιμώμενων αναπτυξιακών εξελίξεων και προοπτικών.

Περιεχόμενο μελέτης

Η μελέτη ακολούθησε την δομή των προδιαγραφών εκπόνησης μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκαν με την απόφαση  9572/1845/6.4.2000 (ΦΕΚ 209Δ) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Ειδικότερα, η μελέτη περιλάμβανε τις εξής ενότητες:

  • Χωροταξική θεώρηση του Δήμου. Αναφερόταν στη σχέση της περιοχής μελέτης με το ευρύτερο γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου. Διερευνήθηκαν τα δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του, καταλήγοντας στη συνολική εικόνα που εμφανίζει σήμερα.
  • Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος. Καταγράφηκαν και εκτιμήθηκαν τα δεδομένα του φυσικού και πολιτιστικού – αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, η χωροταξική οργάνωση του Δήμου και οι χρήσεις γης.
  • Πολεοδομική οργάνωση. Παρουσιάστηκε ανάλυση της υφιστάμενης αστικής δομής, των λειτουργικών συσχετίσεων, της κατάστασης και της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, με αναφορά και στα αστικά δίκτυα υποδομών.
  • Αξιολόγηση δεδομένων, προβλημάτων και προοπτικών. Εξετάστηκαν οι αναπτυξιακές τάσεις και τα προβλήματα συνολικά στην χωρητικότητα, την δομή, κλπ παραμέτρους.
  • Εναλλακτικές προτάσεις. Εκτιμήθηκαν τα βασικά προγραμματικά μεγέθη για χρονικό ορίζοντα 15/ετίας, παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια και διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές για το επιλεγμένο σενάριο πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αναθέτουσα αρχή ήταν ο Δήμος Ζωγράφου.