Αντικείμενο της μελέτης ήταν η Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, Νομού Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Αναθεωρημένο ΓΠΣ Βόλου στόχευε αφενός να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης και να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις της πολεοδομικής οργάνωσης σε όλη την έκταση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, βάσει της καταλληλότητας, των τοπικών αναγκών αλλά και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, και αφετέρου να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που θα επιτρέψει την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του κάθε Δήμου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, με γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα (Π.Σ.) (διευρυμένο βάσει του Νόμου Καποδίστρια)  αποτελείται από έξι Δήμους: Βόλου, Ν.Ιωνίας , Αισωνίας, Πορταριάς, Ιωλκού και Αγριάς.

Περιεχόμενο μελέτης

Η μελέτη ακολούθησε την δομή των προδιαγραφών εκπόνησης μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκαν με την απόφαση  9572/1845/6.4.2000 (ΦΕΚ 209Δ) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Ειδικότερα η μελέτη περιλάμβανε τις εξής ενότητες:

  • Χωροταξική θεώρηση του Π.Σ. Βόλου. Αναφερόταν στη σχέση της περιοχής μελέτης με το ευρύτερο γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Π.Σ. Βόλου. Διερευνήθηκαν τα δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του, καταλήγοντας στη συνολική εικόνα που εμφανίζει σήμερα.
  • Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος. Καταγράφηκαν και εκτιμήθηκαν τα δεδομένα του φυσικού και πολιτιστικού – αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, η χωροταξική οργάνωση του Δήμου και οι χρήσεις γης.
  • Πολεοδομική οργάνωση. Παρουσιάστηκε ανάλυση της υφιστάμενης αστικής δομής, των λειτουργικών συσχετίσεων, της κατάστασης και της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, με αναφορά και στα αστικά δίκτυα υποδομών.
  • Αξιολόγηση δεδομένων, προβλημάτων και προοπτικών. Εξετάστηκαν οι αναπτυξιακές τάσεις και τα προβλήματα συνολικά στην χωρητικότητα, την δομή, κλπ παραμέτρους.
  • Εναλλακτικές προτάσεις. Εκτιμήθηκαν τα βασικά προγραμματικά μεγέθη για χρονικό ορίζοντα 15/ετίας, παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια και διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές για το επιλεγμένο σενάριο πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αναθέτουσα αρχή ήταν ο Δήμος Βόλου.