Σκοπός της μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης του Θριάσιου Πεδίου ήταν να τεθούν οι βάσεις για την χωροταξική οργάνωση της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των  υφιστάμενων χρήσεων και των προοπτικών εξέλιξης της περιοχής βάσει συγκεκριμένου αναπτυξιακού σεναρίου.

Βασική επιδίωξη ήταν να δοθεί στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης, με βάση την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική αειφορία και η οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της περιοχής ως εμπορευματικού κόμβου, δεδομένης της σημασίας της στον ελλαδικό και το διεθνή χώρο.

Η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου αποτελεί Χωρική Υποενότητα της Χωρικής Ενότητας Δυτικής Αττικής και περιλαμβάνει τους Καλλικρατικούς Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Φυλής και του νότιου τμήματος του Δήμου Μάνδρας . Η περιοχή οριοθετείται από το Όρος Πατέρας στα δυτικά, την Πάρνηθα στα βόρεια και το Ποικίλο και Αιγάλεω Όρος στα νοτιοανατολικά ενώ στο νότο βρέχεται από τον κόλπο της Ελευσίνας.

Τα γενικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου και οι επικρατούσες συνθήκες στη χώρα, που δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και απειλές, υπαγόρευσαν τη στρατηγική υλοποίησής του επιλεγέντος αναπτυξιακού σεναρίου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές βάσει του επιλεγέντος αναπτυξιακού σεναρίου αφορούν:

  • Προσαρμογή της μεταποίησης.
  • Ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Αναβάθμιση του φυσικού/πολιτιστικού/οικιστικού περιβάλλοντος.

Αναθέτουσα αρχή της μελέτης ήταν ο πρωην Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).