Το Επιχειρηματικό Σχέδιο Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου ανατέθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου lωαννίνων σε ομάδα  τεσσάρων μελετητών, με πρώτη μεταξύ αυτών την τότε νόμιμο εκπρόσωπο της ΟΜΙΚΡΟΝ.

Η μελέτη αποσκοπούσε σε διερεύνηση της σκοπιμότητας και δυνατότητας ίδρυσης αποτελεσματικής λειτουργίας TEXNOΛOΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (Τ.Π.Η.).

Κάλυψε τις εξής ενότητες:

 • Διερεύνηση των συνθηκών.
 • Αποστολή του Τ.Π.Η.
 • Σχεδιασμός του Τ.Π.Η.
 • Χρηματοδότηση και Σχέδιο Δράσης.

Η μελέτη απαντά σε μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως:

 • Γιατί να γίνει Τ.Π.Η.
 • Τι είδους Τ.Π. θα σχεδιασθεί;
 • ΠΟIΟΣ θα το “χρεωθεί”;
 • ΠΟΤΕ θα υλοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες (φάσεις ανάπτυξης, χρονισμός, launching);

Στη μελέτη για το Τ.Π.Η. προσδιορίζονται:

 • οι κλάδοι της οικονομίας και οι τεχνολογίες που αποτελούν το στόχο του,
 • τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων,
 • η τοποθέτηση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών,
 • το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης,
 • οι σχέσεις µε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και άλλα ερευνητικά ιδρύματα,
 • τα κριτήρια που θα αποτελέσουν τη βάση αποτίμησης της επιτυχίας,
 • ο μηχανισμός για την προσαρμογή της στρατηγικής του,
 • τα χαρακτηριστικά του φορέα διαχείρισης,
 • οι δυνατότητες για το χρηματοδοτικό σχήμα,
 • η οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης για την ίδρυσή του.