Το αντικείμενο της μελέτης ήταν ο επιχειρηματικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση ακινήτου 2.270τ.μ. στην δυτική παραλία της πόλης του Ρεθύμνου. Περιλάμβανε μελέτη αγοράς και προμελέτη σκοπιμότητας με διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων καθώς και μελέτη ανάπτυξης του ακινήτου.

Η μελέτη είχε στόχο να διερευνήσει τις αλλαγές στην αγορά ακινήτων, να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ακινήτων στην χώρα γενικά και στην περιοχή του Ρεθύμνου ειδικότερα και να προτείνει εναλλακτικά σενάρια σύνθεσης του ακινήτου από άποψη χρήσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς  του.

Η τελικό πρόταση της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ περιλάμβανε:

  • Διερεύνηση αλλαγών στην αγορά ακινήτων.
  • Ανάλυση ζήτησης στην περιοχή αναφοράς του ακινήτου.
  • Ανάλυση προσφοράς στην περιοχή αναφοράς του ακινήτου.
  • Ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.
  • Διαφοροποίηση της περιοχής ανάπτυξης του ακινήτου από τον ανταγωνισμό.
  • Στρατηγική ανάπτυξης και διάθεσης του ακινήτου.
  • Προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων σύνθεσης του έργου από άποψη χρήσεων και επιλογή επικρατέστερου σεναρίου.
  • Χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί.