Το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο Ελλάδος ή καλύτερα το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) Ελλάδος ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση του εθνικού χώρου ως προς το οικιστικό δίκτυο, τα δίκτυα μεταφορών, τους παραγωγικούς τομείς, το ρόλο των μητροπολιτικών περιοχών και των σημαντικών αστικών κέντρων, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, τον ορεινό, παράκτιο, νησιωτικό και άλλο κρίσιμου χαρακτήρα χώρο, τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά και τους φορείς διοίκησης.

Στο χωροταξικό επίπεδο ισχύει ο Νόμος 2742/99 «περί Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και Άλλες Διατάξεις». Σύμφωνα με αυτόν, ο χωρικός σχεδιασμός εφαρμόζεται μέσω του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) και των Περιφερειακών και Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ και ΕΠΧΣΑΑ).

Η μελέτη του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Διεύθυνση Χωροταξίας.

Η μελέτη έχει περιληφθεί σε ΦΕΚ (128 Α 03.07.2008) το οποίο μπορείτε να δείτε είτε στο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) είτε εδώ.