Η μελέτη σκοπιμότητας για το έργο “Φράγμα Borenga” στην Τανζανία ανατέθηκε σε κοινοπραξία διεθνών συμβούλων με χρηματοδότηση από διεθνή βοήθεια. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε την ιδιωτικοοικονομική και κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση βάσει των εκτιμήσεων του κόστους των έργων και των αναμενόμενων επιπτώσεων στην τοπική γεωργία και στους τοπικούς οικισμούς που εκτίμησαν άλλα μέλη της κοινοπραξίας.

Το έργο είχε τέσσερις επιμέρους συνιστώσες:

  • Το ίδιο το φράγμα, το οποίο θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως αυτόνομο έργο
  • Το δίκτυο άρδευσης που θα προσφέρει τα πλεονεκτήματα της αυξημένης διαθεσιμότητας νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής
  • Η παροχή αυξημένων ποσοτήτων πόσιμου νερού
  • Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας

Η μελέτη της OMIKON επέλεξε να προσεγγίσει την αξιολόγηση τόσο ανά συνιστώσα του έργου όσο και για το συνολικό έργο. Αυτή η προσέγγιση καλύπτει τόσο την ανάγκη αξιολόγησης του έργου στο σύνολό του, όσο και την ταυτόχρονη κατανομή του συνολικού αποτελέσματος ανά συνιστώσα.

Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Το έργο είναι οικονομικά εφικτό και κοινωνικά έντονα σκόπιμο. Το ισχυρό στοιχείο που συμβάλλει στην σκοπιμότητα του έργου είναι ο αντίκτυπός του στην αγροτική οικονομία. Τα κέρδη στην αγροτική οικονομία είναι πολύ σημαντικά. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα κέρδη, η ανάλυση ενσωμάτωσε δύο προβλέψεις:

  • Ενσωμάτωσε τις υπηρεσίες παροχής υποστήριξης στους αγρότες και το κόστος τους ώστε να προσφέρεται σημαντική βοήθεια και μεταφορά τεχνογνωσίας στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να επωφεληθούν από τις νέες καλλιέργειες και τις μεθόδους καλλιέργειας που έγιναν δυνατές μέσω της υλοποίησης του έργου.
  • Εξέτασε πολιτικές τιμολόγησης του νερού που δεν καλύπτουν το πλήρες κόστος του νερού άρδευσης που παράγεται μέσω του έργου. Αυτό αποφασίστηκε με βάση το σκεπτικό ότι οι τοπικοί αγρότες δεν έχουν εθιστεί για να πληρώνουν υψηλές τιμές νερού και θα μπορούσαν να αποθαρρυνθούν εάν υιοθετηθεί μια πολιτική τιμολόγησης νερού πλήρους κόστους. Μια τέτοια αποθάρρυνση θα μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες για ολόκληρη την άσκηση.