Η μελέτη αφορούσε την Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Αναθέτουσα αρχή των μελετών ήταν η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υ.Π.ΕΝ.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ συμμετείχε στις κοινοπραξίες εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων  Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου.

Περιεχόμενο μελετών

Τελικός στόχος των μελετών ήταν η κατάρτιση αποτελεσματικών Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν ενώ παράλληλα προωθούν την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπιστεί στην κοινοτική νομοθεσία.

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας μαζί με τα Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αποτελούν στοιχεία της ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού / Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα).

Ειδικότερα σε κάθε μελέτη Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κάθε Υδατικού Διαμερίσματος περιλαμβάνονταν τα εξής:

1. Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας που περιλάμβανε:

  • Προσδιορισμό των υδάτινων σωμάτων (ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων) και των λεκανών απορροής που αντιστοιχούν στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν κατά την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας που είχε πραγματοποιήσει η ΕΓΥ,
  • Aνάλυση των φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της περιοχής και των μηχανισμών πλημμύρας,
  • Παραγωγή όμβριων καμπυλών,
  • Παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων,
  • Υδραυλική μελέτη διόδευσης πλημμυρικών παροχών και κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας,
  • Ενημέρωση του κοινού για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας.

2. Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας που περιλάμβανε:

  • Καταγραφή χρήσεων γης και οικονομικών δραστηριοτήτων,
  • Ανάλυση τρωτότητας σε πλημμύρες,
  • Αποτίμηση των συνεπειών της πλημμύρας και παραγωγή Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας,
  • Ενημέρωση του κοινού για τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας.

3. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου.

4. Ενημέρωση του κοινού και Διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς επί των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών.

5. Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (KYA οικ.107017/05.09.2006, Οδηγία 2001/42/ΕΚ) για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και Διαβούλευση πριν τη οριστικοποίησή της.

6.Συμπλήρωση εθνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων με τα αποτελέσματα της μελέτης.

Αντικείμενο της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ συμμετείχε στην Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και συγκεκριμένα στην μεθοδολογία αξιολόγησης τρωτότητας σε πλημμύρες και στην αποτίμηση των συνεπειών των πλημμυρών (στον πληθυσμό, στις οικονομικές δραστηριότητες, οικονομικές συνέπειες, περιβαλλοντικές συνέπειες κλπ.)

Στην Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εκπόνησε την μεθοδολογία αξιολόγησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων.