Η μελέτη αφορούσε την Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL 04), Ηπείρου (EL 05) και Θεσσαλίας (EL 08) η οποία εντάσσεται στο έργο της Κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας  2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 51/2007.

Σκοπός των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών ήταν η εγκαθίδρυση ενός κοινού πλαισίου αρχών και μέτρων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεμελιώδη στόχο τη σταδιακή επίτευξη της ”καλής κατάστασης” όλων των υδάτων.

Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία.

Αντικείμενο της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ήταν:

  • Η Οικονομική Ανάλυση των χρήσεων ύδατος ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού και ειδικότερα της κοινωνικο – οικονομικής σπουδαιότητας των κύριων χρήσεων ύδατος, της εκτίμηση του κόστους (χρηματοοικονομικού, περιβαλλοντικού και του κόστους φυσικού πόρου) και του βαθμού ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος, της υφιστάμενης τιμολόγηση του νερού, των εκτιμώμενων σωρευμένων επενδύσεων.
  • Αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων συμπληρωματικών μέτρων  του Προγράμματος Μέτρων.

Αναθέτουσα αρχή του έργου ήταν η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)