Ο Δήμος Μαραθώνος ανέθεσε στην ΟΜΙΚΡΟΝ τη διερεύνηση κόστους – οφέλους που θα προκύψει από το έργο «Πάρκο των Λαών της Μεσογείου» στη θέση της πρώην στρατιωτικής βάσης Νέας Μάκρης.  Σκοπός του έργου ήταν να λειτουργήσει το «Πάρκο» ως πόλος έλξης ευρω-μεσογειακών εκδηλώσεων και επισκεπτών με ευεργετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η μελέτη της ΟΜΙΚΡΟΝ:

  1. Διερεύνησε ευκαιρίες ή δυσκολίες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Πάρκου και ειδικότερα τα σχετικά προγράμματα ασυνεργασίας της ΕΕ με τις Μεσογειακές χώρες καθώς και  το ανταγωνιστικό ενδιαφέρον άλλων χωρών, όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
  2. Διαμόρφωσε και πρότεινε ένα επιχειρηματικό σχέδιο με ανάλυση του κόστους και του αναμενόμενου οφέλους από τη δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου.  Έγινε αρχική εκτίμηση κόστους επενδύσεων, απαιτούμενης οργάνωσης και κόστους, προϋποθέσεις επιτυχίας και ελκυστικότητας και πιθανά οφέλη.  Κρίσιμο στοιχείο στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου υπήρξε η κατεύθυνση να αξιοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές, όπως ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής και άθλησης, περιβαλλοντικά στοιχεία, ιστορικές τοποθεσίες, τοπικά μουσεία.  Έτσι, το επιχειρηματικό σχέδιο επετύγχανε να αυξήσει την ελκυστικότητα περιορίζοντας τα κόστη ανάπτυξης.
  3. Εξέτασε το ενδιαφέρον υφιστάμενων εθνικών ή τοπικών φορέων και πρότεινε ένα διαχειριστικό σχέδιο για την αξιοποίηση του Πάρκου.