Η μελέτη του  προγραμματικού σχεδίου (Master Plan) του υφιστάμενου λιμένα Μυτιλήνης είχε ως στόχο:

 • Την διάγνωση των αναγκών και των δυνατοτήτων του υφιστάμενου λιμένα Μυτιλήνης, με στόχο την βελτίωση των υποδομών και του Η/Μ εξοπλισμού, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του και την βέλτιστη χωροταξική οργάνωση  όλων των λειτουργιών και  δραστηριοτήτων, του λιμένα,  ώστε  να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών αφ’  ενός, αφ’ ετέρου να προβλέψει την μελλοντική κίνηση του λιμένα, μέσα στον χρονικό ορίζοντα της μελέτης  και να σχεδιάσει τα έργα ανάπτυξης του, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατόν την εκμετάλλευση των υφισταμένων εγκαταστάσεων ή και τυχόν προσθηκών, που θα κριθούν απαραίτητες.
 • Την τεκμηρίωση της ανάγκης δημιουργίας νέου λιμένα στη θέση Καρά Τεπέ και σε καταφατική περίπτωση την καταγραφή των λειτουργιών, των αναγκών και της  κίνησης,  τις  οποίες  θα κληθεί να καλύψει ο νέος  λιμένας.
 • Το διάγραμμα (χρονικό, οικονομικό κ.λ.π.) της ανάπτυξης και υλοποίησης  των παραπάνω έργων.

Επίσης, προβλεπόταν η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για  τις  περιβαλλοντικές παραμέτρους (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος του) με  στόχο τον σχεδιασμό περιβαλλοντικά αποδεκτών και  βιώσιμων υποδομών.

To Master Plan του υφιστάμενου λιμένα Μυτιλήνης, προήλθε αφενός από την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ελληνικών λιμένων για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013 – 2018» του ΥΕΝ και αφετέρου από το νόμο 4150/2013 (Αρθρο 44, παρ 5β) σύμφωνα με το οποίο οι φορείς διοίκησης και λειτουργίας των λιμένων υποχρεούνται στη σύνταξη και υποβολή προγραμματικών σχεδίων των λιμένων ευθύνης τους.

Οι στόχοι που τίθενται από το Υ.Ε.Ν. στην «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018» είναι:

 • εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας,
 • σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο,
 • απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,
 • ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επιχειρηματική ανάπτυξη προς όφελος και των δύο πλευρών.

Αντικείμενο της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ στην μελέτη του Master Plan λιμένα Μυτιλήνης 

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ήταν υπεύθυνη για την σύνταξη της χωροταξικής – πολεοδομικής μελέτης και της οικονομικής μελέτης του υφιστάμενου λιμένα Μυτιλήνης.  Ειδικότερα το αντικείμενο της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ήταν:

 • Οικονομική αποτίμηση λιμένος και ανάλυση της εξυπηρετούμενης από τον λιμένα ενδοχώρας και των παραγωγικών και καταναλωτικών δυνατοτήτων της.
 • Αποτίμηση της δημογραφικής και κοινωνικοοικονομικής εικόνας του νησιού.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Εθνικού, Περιφερειακού, Δημοτικού Επίπεδου) που αφορά την Μυτιλήνη.
 • Αξιολόγηση του ανταγωνισμού.
 • Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών & Επισφαλειών.
 • Εκτίμηση χωρικών προγραμματικών μεγεθών για την κάλυψη αναγκών της μελλοντικής λειτουργίας του λιμένα.
 • Υφιστάμενες και νέες αναπτυσσόμενες χρήσεις και δραστηριότητες στην περιοχή του λιμένα και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του λιμένα.
 • Χωρική συμβατότητα της προτεινόμενης και των εναλλακτικών λύσεων του P. με την χωροταξική πολιτική (εθνικό χωροταξικό σχέδιο – περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο) και την πολεοδομική πολιτική (Γ.Π.Σ ή άλλα σχέδια τοπικού χαρακτήρα.)
 • Αντιφάσεις που ενδεχομένως πρέπει να επιλυθούν σε σχέση με την χωροταξική πολεοδομική πολιτική.
 • Οικονομοτεχνική Διερεύνηση
  • Ανάλυση κόστους – οφέλους έργων Master plan
  • Πρόσθετη συνεισφορά του έργου
  • Χρονοδιάγραμμα έργου
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση
  • Κοινωνικοοικονομική ανάλυση
  • Κριτήρια επιλογής
  • Ανάλυση ευαισθησίας
  • Πηγές χρηματοδότησης
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λιμένα Μυτιλήνης (Business Plan)
 • Πενταετής προγραμματισμός δράσεων
  • Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων
  • Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος
  • Χρονοδιάγραμμα Δράσεων
  • Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α’ προτεραιότητας
  • Έλεγχος- Διαδικασία Παρακολούθησης
 • Οικονομικός προγραμματισμός
  • Εκτίμηση των εσόδων – εξόδων
  • Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων
  • Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος
  • Δείκτες παρακολούθησης
  • Δείκτες ευαισθησίας

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων / Διεύθυνση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων.