Αντικείμενο της μελέτης είναι η Επικαιροποίηση του  Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan) του Λιμένα Σάμου.

Το Master Plan καθορίζει  τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης του λιμένα, τις επιτρεπόμενες προσχώσεις, τις χρήσεις γης, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σχεδιασμός με βάση τις προοπτικές που υπάρχουν για τις περιοχές / ζώνες που εξυπηρετεί και προβλέπεται να εξυπηρετήσει ο Κεντρικός Λιμένας Σάμου κατά την επόμενη 25-ετία (μέχρι το έτος 2042), των διαφόρων κατασκευών, εγκαταστάσεων κλπ, κατά μέγεθος και θέση, ώστε στο διατιθέμενο χώρο να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης και να μην υπάρξει σπατάλη σε τόπο και χρόνο από κακό σχεδιασμό έργων και ενεργειών.

Το Τροποποιημένο Master Plan του Λιμένα Σάμου όταν εγκριθεί από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (E.Σ.A.Λ.) θα αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούσαν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον θα εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας, αφενός των επιμέρους έργων και αφετέρου των επιμέρους μελετών.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ συμμετέχει στο συμπράττον σχήμα με αντικείμενο την  εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.

Η μελέτη ανατέθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών / Περιφερειακή Ενότητα Σάμου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.