Η μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του προβλήτα του Λιμένα Σούδας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις χρήσεις, που έχουν προσδιοριστεί από το εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του Λιμένα Σούδας.

Οι χρήσεις του αφορούν κυρίως την εξυπηρέτηση διαφόρων τύπων εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) ακόμη και ψυγείου και αφετέρου τα επικίνδυνα φορτία.

Σκοπός είναι με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μελετών, το έργο να έχει ωριμάσει και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στα έργα της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην Ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών καθώς και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ συμμετέχει στο συμπράττον σχήμα με αντικείμενο την  εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.

Η μελέτη ανατέθηκε από την Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.