Η «Μελέτη για την επιβολή μέτρων εξοικονόμησης πόσιμου νερού με το Σύστημα Συνδυασμένων Τιμών-Ποσοτήτων και Τέλους Υπερκατανάλωσης (QUOTA)» αποσκoπούσε στην πρόταση κριτηρίων και τρόπου επιβολής περιορισμών της χρήσης του νερού στην ύδρευση, με το σύστημα του τέλους υπερκατανάλωσης.

Γενικός στόχος του έργου ήταν να παρέχει στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τα αναγκαία διαχειριστικά εργαλεία εξοικονόμησης πόσιμου νερού που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σπατάλη πόσιμου νερού ή υπάρχει ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση σοβαρής λειψυδρίας.

Περιεχόμενο μελέτης

  • Μελέτη της εφαρμογής περιορισμών της χρήσης του νερού στην ύδρευση με το σύστημα της κατάλληλης κατανομής των ποσοτήτων πόσιμου νερού.
  • Παράλληλη εφαρμογή τιμολογιακών πρακτικών που να λειτουργούν αποτρεπτικά στην κατανάλωση υπεράνω συγκεκριμένων ορίων.
  • Εισήγηση τρόπων για πρακτική εφαρμογή των προτάσεων.
  • Γενική αποτίμηση των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων εξοικονόμησης, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα πληροφορία από τις Αρχές Υδατοπρομήθειας.

Η μελέτη συνοδευόταν από την παράδοση ειδικού μοντέλου εξοικονόμησης πόσιμου νερού μέσω της συσχέτισης ποσοτήτων με τιμές, το οποίο λάμβανε υπόψη ελαστικότητες διάφορες της μηδενικής και ποσοτικοποιούσε την αναμενόμενη μείωση της κατανάλωσης για συνδυασμένες μεταβολές ποσοτήτων – τιμών (quota).

Αναθέτουσα Αρχή της μελέτης ήταν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.