Γενικός στόχος του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας ανάπτυξης δικτύου τραμ για την εξυπηρέτηση της μεγαλύτερης αστικής περιοχής της Λευκωσίας. Η μελέτη υπαγόρευσε το σχήμα που θα πρέπει να έχει αυτό το σχέδιο αστικών μεταφορών και διαμόρφωσε το πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου.

Στόχοι της μελέτης

 • Να αυξηθεί η ελκυστικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω βελτιωμένης προσβασιμότητας.
 • Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ενός αειφόρου και αποτελεσματικού μοντέλου αστικής ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της κινητικότητας για το ευρύ κοινό, με την παροχή εναλλακτικών λύσεων στο ιδιωτικό αυτοκίνητο και την αύξηση της επιλογής μετακινήσεων.
 • Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος δημόσιων μεταφορών.
 • Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και βελτίωση της ατμόσφαιρας σε τοπικό επίπεδο.
 • Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

Σκοπός της μελέτης

Οι εργασίες της μελέτης σκοπιμότητας ανάπτυξης δικτύου τραμ στην Λευκωσία περιλάμβαναν:

 • Ανασκόπηση των υφιστάμενων αναλύσεων της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων πρόβλεψης για τις μεταφορές και υφιστάμενες μελέτες.
 • Ανάπτυξη ενός μοντέλου ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων για την αξιολόγηση των επιλογών δικτύου και υποστήριξη της επιλογής των προτιμώμενων διαδρομών.
 • Εξέταση των διαφόρων τύπων συστημάτων τραμ και των αντίστοιχων δαπανών, εξηγώντας επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε συστήματος.
 • Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σχεδιασμού στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς μιας μελέτης σκοπιμότητας.
 • Προετοιμασία μελέτης κόστους / οφέλους για τον τελικό προκαταρκτικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των εγκαταστάσεων στάθμευσης και τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων και από οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες από τις οποίες μπορεί να έχει έσοδα ένας φορέας εκμετάλλευσης. Ελήφθησαν υπόψη οι εξοικονομήσεις χρόνου και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 • Περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου.

Αναθέτουσα αρχή του έργου ήταν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνίων και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.