Η Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής είχε ως αντικείμενο καταρχήν την αποτύπωση του δυναμικού του τουριστικού κλάδου στην περιφέρεια και ενώ συνεχεία την διατύπωση προτάσεων σχετικά με την στρατηγική για την προώθηση της βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

Περιεχόμενο μελέτης

 1. Διάγνωση του δυναμικού της τουριστικής ανάπτυξης
  • Αξιολόγηση των υφιστάμενων τουριστικών πόρων.
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης τουριστικής προσφοράς και σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας.
  • Εκτίμηση της «φέρουσας ικανότητας» συγκεκριμένων περιοχών της περιφέρειας ως προς την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
  • Ανάλυση των ευρύτερων επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία, την τοπική κοινωνία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιφέρειας.
  • Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της σημερινής τουριστικής ανάπτυξης.
  • Διερεύνηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης, αναβάθμισης και προβολής του τουριστικού δυναμικού της περιφέρειας.
  • Εξέταση των απειλών και εντοπισμός προβληματικών ζωνών και τομέων.
  • Διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης, τόσο στις ξένες αγορές όσο και στο εσωτερικό.
 2. Προτάσεις για την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης
  • Καθορισμός στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας.
  • Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων και των αξόνων παρέμβασης των δημόσιων φορέων.
  • Πρόταση για τους άξονες και τις μορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τομέα και των αναγκαίων κοινών δράσεων των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων.
  • Πρόγραμμα δράσης.
  • Στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνιακή στρατηγική.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την μελέτη από τον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού.

Η Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής ανατέθηκε το 2002 από τον Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) του Υπουργείου Ανάπτυξης.