Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ) προτίθεται να αλλάξει την υφιστάμενη Τιμολογιακή Πολιτική της σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 135275/17 (Φ.Ε.Κ. 1751/Β’/22-05-2017) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., η υπό διαμόρφωση νέα τιμολογιακή πολιτική πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:

  1. Να εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο
  2. Ο προσδιορισμός των τιμολογίων να γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος του παρόχου
  3. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους

Η μελέτη για την νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ερμιονίδας περιλαμβάνει:

  1. Πρόταση νέας τιμολογιακής πολιτικής για όλες τις περιοχές εξυπηρέτησης της ΔΕΥΑ (ενιαίας και διαφοροποιημένης),
  2.  Πρόταση νέας τιμολογιακής πολιτικής για την παροχή νερού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
  3. Διερεύνηση των εσόδων, του κόστους και του επιπέδου ανάκτησης,
  4. Πρόταση ταμειακής διαχείρισης βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας της ΔΕΥΑ.

Η μελέτη ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ερμιονίδας.