Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί επί μακρό χρόνο μία βιώσιμη αλιευτική πολιτική που στηρίζεται στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και εργαλείων αλιείας περιλαμβανομένης και της μικρής κλίμακας αλιεία και την επιβολή περιορισμών στην αλιευτική προσπάθεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε μελέτη για την αξιολόγηση αυτής της πολιτικής στη αλιεία που ασκείται από την μικρής κλίμακας αλιευτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε μεγαλύτερους κινδύνους επιβίωσης, όταν η αλιευτική πολιτική είναι περιοριστική.

H OMIKRON ανέλαβε υπεργολαβικά από τους αναδόχους την εκπόνηση της μελέτης.  Συγκέντρωσε στοιχεία για τη μικρής κλίμακας αλιεία σε όλες τις χώρες – μέλη από εθνικές ή και κοινοτικές στατιστικές πηγές, συνεργάστηκε με πανεπιστημιακούς που ασχολούνται με τα ζητήματα της αλιείας σε διάφορες χώρες και συνέταξε έκθεση που αποτέλεσε και δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην Έκθεση αναλύονται:

  • Η σημασία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τη μικρής κλίμακας αλιεία.
  • Η σημασία της μικρής κλίμακας αλιεία για τις οικονομίες των κρατών – μελών.
  • Τα προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για την μικρής κλίμακας αλιεία.
  • Προτάσεις για μια ολοκληρωμένη κοινοτική πολιτική.