Το έργο ήταν «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφημένου Συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος» και «Ανάπτυξη Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος» σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ.

Το αντικείμενο της Σύμβασης ήταν η υποστήριξη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στην εφαρμογή του Άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (ΟΠΥ) της ΕΕ. Ειδικότερα, βάσει των αναφερόμενων στη Σύμβαση προβλεπόταν:

  1. Η υλοποίηση Πρωτοκόλλου Πληροφοριών, µε την ανάπτυξη και τη χρήση του κατάλληλου Μηχανογραφικού Συστήματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος σύμφωνα με τις ανάγκες που απορρέουν από τους στόχους της ΟΠΥ.
  2. Ανάπτυξη των κατάλληλων Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος σύμφωνα µε τις πρόνοιες της ΟΠΥ και του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο αφορούσε στην υποστήριξη κυρίως της υλοποίησης των προνοιών του Άρθρου 9 και του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΟΠΥ.

Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος

Ειδικότερα, στα πλαίσια του Στόχου 2 παραπάνω «Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού» της Σύμβασης  μελετήθηκαν σε ειδική έκθεση με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος, Υπολογισμός του Συνολικού Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος, Προσδιορισμός Υφιστάμενων Επιπέδων Ανάκτησης Κόστους» τα παρακάτω αντικείμενα:

Α) Προσδιορισμός υπηρεσιών νερού – προμηθευτών και χρηστών νερού,

Β) Ανάλυση προσφοράς – κατανάλωσης νερού ανά πηγή, υπηρεσία – προμηθευτές νερού και χρήση (ισοζύγιο προσφοράς – κατανάλωσης),

Γ) Προσδιορισμός σημασίας των σημαντικότερων χρήσεων νερού,

Δ) Εκτίμηση κόστους ανά υπηρεσία ύδατος,

– χρηματοοικονομικό κόστος,

– περιβαλλοντικό κόστος,

– κόστος πόρου,

Ε) Εκτίμηση υφιστάμενων επιπέδων ανάκτησης κόστους για κάθε υπηρεσία ύδατος.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και η ειδική έκθεση της «Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος, Υπολογισμός του Συνολικού Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος, Προσδιορισμός Υφιστάμενων Επιπέδων Ανάκτησης Κόστους» Νερού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) εδώ.

Αναθέτουσα αρχή ήταν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας