Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από περιορισμένη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων και, παράλληλα, διαχείριση των διαθέσιμων πόρων πολύ περισσότερο οργανωμένη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Η μελέτη εκπονήθηκε από πολυκλαδική ομάδα μελετητικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η ΟΜΙΚΡΟΝ κάλυψε τις απαιτούμενες οικονομικές και κοινωνικές αναλύσεις.

Το έργο απέβλεπε στη διαμόρφωση ενός σχεδίου βελτιστοποίησης της χρήσης των διαθέσιμων πόρων με στόχο:

  • να αποφευχθούν αιφνίδιες διαταράξεις των υφιστάμενων παραγωγικών μοντέλων σε όλους τους κλάδους παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Κρήτη,
  • να ευνοηθούν σταδιακές προσαρμογές για τη βελτίωση της χρήσης των υδατικών πόρων στις παραγωγικές δραστηριότητες και στα νοικοκυριά,
  • να διασφαλιστεί η αειφόρος χρήση των υδατικών πόρων.