Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου ή με τον ακριβή τίτλο της μελέτης το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, είχε ως αντικείμενο τον προσδιορισμό της στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγισης της δομής και των προβλημάτων του μελετώμενου περιφερειακού αστικού κέντρου, με την οποία επιδιωκόταν συγχρόνως η βελτίωση της οικιστικής οργάνωσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η γενικότερη ανάπτυξη της πόλης και ανάδειξη του ρόλου της σε επίπεδο Περιφέρειας, εθνικών αξόνων ανάπτυξης και ευρύτερων γεωπολιτικών ενοτήτων.

Αναθέτουσα αρχή ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου

Οι γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις της μελέτης αφορούσαν:

  • την θέση του Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου στο σύστημα σχεδιασμού της Χώρας.
  • τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ρόλου της περιοχής Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου και της ακτινοβολίας του αστικού κέντρου στον περιφερειακό, τον εθνικό και το διεθνή χώρο, με την προώθηση της δυναμικής του διπόλου Βόλου – Λάρισας, την αποτελεσματική σύνδεση της περιοχής Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου με τον περιφερειακό και τον εθνικό / βαλκανικό χώρο και με την ισχυροποίηση της θέσης της περιοχής Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό χώρο.
  • τις απαιτούμενες ενέργειες, δράσεις και έργα για την τόνωση και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, τα οποία είναι το Λιμάνι του Βόλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον / ο τουρισμός / η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η μεταποιητική δραστηριότητα.
  • τους όρους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της περιοχής Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, στα πεδία της ολοκληρωμένης προστασίας των φυσικών πόρων, της αειφόρου διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, της αποτελεσματικής προστασίας των εδαφικών πόρων, της προστασίας της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
  • τις ενέργειες και δράσεις για την επίτευξη της χωρικής συνοχής και την εξασφάλιση της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου.
  • τους πολιτικούς όρους για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης του χώρου.
  • τις ενέργειες για την ανάδειξη και την αναβάθμιση του ρόλου του αστικού κέντρου, με προώθηση της πολυκεντρικής ανάπτυξης, με έλεγχο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των αστικών χρήσεων και με ενίσχυση των τομέων που επιτρέπουν στο αστικό κέντρο να αναλάβει νέους ρόλους.
  • την επιδιωκόμενη χωρική οργάνωση και τα επιθυμητά πληθυσμιακά, δημογραφικά και αναπτυξιακά μεγέθη για την ισόρροπη και βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της περιοχής Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου.
  • τις χωρικές πολιτικές, τις κατευθύνσεις, τις ρυθμίσεις και τα μέτρα για την εξειδίκευση της στρατηγικής και την επίτευξη του πρότυπου χωρικής οργάνωσης.