Η μελέτη Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

Καλύφθηκαν τα λιμάνια:

  • Αλεξανδρούπολης
  • Καβάλας
  • Βόλου
  • Ραφήνας
  • Λαυρίου
  • Ελευσίνας

Η μελέτη υλοποιήθηκε στα εξής στάδια:

  • Αναλύθηκαν κατά πρώτο λόγο οι επιδόσεις των υπό μελέτη λιμανιών στην προσέλκυση και διεκπεραίωση μεταφορικού έργου στο παρελθόν και καταγράφηκε η διαθέσιμη υποδομή και εξοπλισμός τους και τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα.
  • Διερευνήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών και της τεχνολογίας λιμένων και πλοίων, καθώς και οι αναμενόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στις περιοχές επιρροής κάθε λιμανιού.
  • Διαμορφώθηκε μοντέλο πρόβλεψης του ρόλου κάθε λιμένα στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του και στο συνολικό σύστημα θαλάσσιων μεταφορών στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας και της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους των κύριων λιμανιών της χώρας Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
  • Για κάθε λιμάνι έγινε πρόβλεψη της αναμενόμενης κίνησης και, με βάση το κόστος των αναγκαίων έργων που προτάθηκαν, αξιολογήθηκε οικονομικά η σκοπιμότητα της επένδυσης για αυτά.