Η μελέτη αφορούσε την σύνταξη και την υποβολή φακέλου υπαγωγής  στις Στρατηγικές Επενδύσεις  “Επένδυσης δημιουργίας συγκροτήματος κύριου μεικτού τουριστικού καταλύματος στην Κέρκυρα”.

Ο  φάκελος υπαγωγής περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4608/2019)  για την αίτηση υπαγωγής επενδύσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Συγκεκριμένα περιλάμβανε:

  • Επενδυτικό σχέδιο (Business Plan,  Εκτίμηση βιωσιμότητας επένδυσης)
  • Χρηματοοικονομικό μοντέλο
  • Μελέτη άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης
  • Μελέτη πολεοδομικών χαρακτηριστικών
  • Περιβαλλοντική ανάλυση

Ο φάκελος υπεβλήθη επιτυχώς στον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης Στρατηγικών Επενδύσεων,  Υπουργείο Εξωτερικών/ Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece).

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είχε αναλάβει την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, του χρηματοοικονομικού μοντέλου, της μελέτης άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων και την σύνταξη και την υποβολή φακέλου υπαγωγής στην Enterprise Greece.