Το έργο είχε τίτλο “Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης – υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος”. 

Σκοπός του έργου ήταν:

(α) Η δημιουργία του βασικού θεσμικού πλαισίου κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με την χρήση του, σε όλη τη χώρα, με τρόπο που να είναι δυνατή η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(β) Η διαμόρφωση πρότασης ενιαίας εθνικής πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος.

(γ) Η δημιουργία και λειτουργία του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος  συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος.

Οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος υποβλήθηκαν στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων και θεσπίστηκαν σε ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 135275 «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» (ΦΕΚ 1751 / Β’ /  22-05-2017) την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Αναθέτουσα αρχή του έργου ήταν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής.