Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αφορούσε την περιοχή Ατταβύρου στην Ρόδο.  Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

  • καταγραφή και αξιολόγηση των γενικών χαρακτηριστικών της περιοχής, του φυσικού και του ανθρωπίνου κεφαλαίου,
  • ανάλυση της παραγωγικής διάθρωσης της περιοχής,
  • αξιολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού-οικιστικής ανάπτυξης, της κατοικίας, των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, των μεταφορών και του υδατικού συστήματος,
  • εκτίμηση της βιομηχανικής, γεωργικής και τουριστικής ρύπανσης,
  • αξιολόγηση των κοινωνικών υποδομών,
  • περιγραφή της διοικητικής δομής και οργάνωσης των νέων κοινοτήτων,
  • αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
  • διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα του εκδρομικού τουρισμού, του αγροτο-οικολογικού τουρισμού, του αθλητικού  τουρισμού και του τουρισμού υγείας.