Όταν στην Γερμανική αγορά εισήχθη η απαίτηση περιβαλλοντικής συμβατότητας των συσκευασιών εισαγόμενων και εσωτερικά διακινούμενων προϊόντων, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) ανέθεσε στην ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. μελέτη για να προταθούν οι προσαρμογές που απαιτούντο από τις ελληνικές εξαγωγικές μονάδες προς την Γερμανία και οι επιπτώσεις τους.

Ειδική αναζήτηση απαιτήθηκε για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, αφενός λόγω της ιδιαιτερότητας και φθαρτότητας των προϊόντων και, αφετέρου, λόγω της εμπλοκής και φορέων (όπως αγροτικών συνεταιρισμών) με λιγότερη ευελιξία στην άμεση ανταπόκριση στις νέες συνθήκες.

Η μελέτη:

  • Ανέλυσε τη νέα νομοθεσία που εισήχθη στη Γερμανία.
  • Διερεύνησε τρόπους προσαρμογής συμβατούς με τη νέα νομοθεσία.
  • Αξιολόγησε εναλλακτικούς τρόπους και εναλλακτικά υλικά που μπορούσαν να υποκαταστήσουν τα έως τότε χρησιμοποιούμενα υλικά στις ελληνικές εξαγωγές (και κυρίως στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων).
  • Συνεργάστηκε με φορείς αφενός παραγωγών υλικών συσκευασίας και, αφετέρου, εξαγωγέων για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων παραγωγής και αποτελεσματικής υιοθέτησης και χρήσης υλικών συμβατών με τη νομοθεσία.
  • Πρότεινε τις καταλληλότερες προσαρμογές και εκτίμησε τον απαιτούμενο χρόνο, επενδύσεις και εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού για την υποκατάσταση των χρησιμοποιούμενων υλικών.
  • Εκτίμησε επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές στην γερμανική αγορά.