Η NOKIA HELLAS (ΝΟΚΙΑ SOLUTIONS AND NETWORKS HELLAS SA) ανέθεσε από το 2011 έως σήμερα στην ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. το Project and Cost Management όλων των κτιριακών έργων της στην Ελλάδα.

Τα έργα αφορούσαν τη διαμόρφωση ή βελτίωση γραφειακών χώρων και χώρων παραγωγής, καθώς και εργαστηρίων παραγωγής και επεξεργασίας δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας για δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο.

Οι υπηρεσίες της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κάλυπταν τις εξής δράσεις της ΝΟΚΙΑ HELLAS:

  • Αξιολόγηση αναγκαίων επεμβάσεων,
  • Προεκτίμηση χρονοδιαγράμματος και κόστους υλοποίησης,
  • Αναλυτική προδιαγραφή εργασιών ή και προμηθειών,
  • Προκήρυξη διαγωνισμού για επιλογή μελετητών, κατασκευαστών ή προμηθευτών,
  • Αξιολόγηση προσφορών,
  • Συντονισμό των επιμέρους εργασιών και επιλεγμένων ομάδων προμηθευτών ή κατασκευαστών,
  • Έλεγχο πορείας εργασιών και κόστους,
  • Έγκριση ικανοποιητικής ολοκλήρωσης για παραλαβή.

Στην περίοδο από το 2011 έως σήμερα η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ προσέφερε υπηρεσίες project and cost management συνολικά για 20 κτιριακά έργα της NOKIA HELLAS.

Σε όλα τα έργα, η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ διασφάλισε έγκαιρη ολοκλήρωση και, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, με χαμηλότερο από το αρχικώς εκτιμηθέν από την ΟΜΙΚΡΟΝ και εγκριθέν από τη ΝΟΚΙΑ κόστος.