Η μελέτη αφορούσε την σύνταξη και την υποβολή φακέλου υπαγωγής  στις Στρατηγικές Επενδύσεις  “Επένδυσης δημιουργίας συγκροτήματος κύριου μεικτού τουριστικού καταλύματος στην Κέρκυρα”.

Ο  φάκελος υπαγωγής περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4608/2019)  για την αίτηση υπαγωγής επενδύσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Συγκεκριμένα περιλάμβανε:

  • Επενδυτικό σχέδιο (Business Plan,  Εκτίμηση βιωσιμότητας επένδυσης)
  • Χρηματοοικονομικό μοντέλο
  • Μελέτη άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης
  • Μελέτη πολεοδομικών χαρακτηριστικών
  • Περιβαλλοντική ανάλυση

Ο φάκελος υπεβλήθη επιτυχώς στον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης Στρατηγικών Επενδύσεων,  Υπουργείο Εξωτερικών/ Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece).

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είχε αναλάβει την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, του χρηματοοικονομικού μοντέλου, της μελέτης άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων και την σύνταξη και την υποβολή φακέλου υπαγωγής στην Enterprise Greece.

Δες παρόμοιες μελέτες που έχει εκπονήσει η εταιρεία μας στην κατηγορία Επενδυτικά και Επιχειρηματικά Σχέδια.